Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΥΛΩΝΟΣ & ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΟΧ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - HOLY METROPOLIS OF AVLONA & VIOTIA GOC's OF THE GENUINE ORTHODOX CHURCH OF GREECE


Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, Μητροπολίτης Αὐλῶνος & Βοιωτίας κ.κ. Ἄγγελος 
 μέ τά μέλη τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου:
Ἐκ δεξιῶν του: Ἐπαρχιακός Ἐπίσκοπος Ἐκουαδόρ & Λατ. Ἀμερικῆς κ. Χρυσόστομος, Ἐπαρχιακός Ἐπίσκοπος πάσης Βραζιλίας κ. Κύριλλος, Βοηθός Ἐπίσκοπος Μαρτυρουπόλεως κ. Πορφύριος - Ἀρχιγραμματεύς, Βοηθός Ἐπίσκοπος Βιθυνίας κ. Χερουβείμ καί Βοηθός Ἐπίσκοπος Καμπανίας κ. Σεραφείμ. 
Ἐξ ἀριστερῶν του: Ἐπαρχιακός Ἐπίσκοπος Τυφλίδος καί πάσης Γεωργίας κ. Χριστοφόρος, Ἐπαρχιακός Ἐπίσκοπος Ἀμπχαζίας καί Σκοντίνσκυ κ. Ἰωάθαμ, Βοηθός Ἐπίσκοπος Παμφυλίας κ. Γαβριήλ, Βοηθός Ἐπίσκοπος Μυρέων κ. Κλεόπας.
Ἔμπροσθέν του: ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Χωρεπισκόπου Λουγδούνων κ. Ἰωάννου, Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος.
Ἀπουσιάζουν: Ἐπαρχιακός Ἐπίσκοπος Αὐστραλίας & πάσης Ὠκεανίας κ. Προκόπιος καί Βοηθός Ἐπίσκοπος Παφλαγόνος κ. Δανιήλ.
His Beatitude the President of the Holy Metropolitan Synod, mgr Angelos 
along with the Synod's members:
On his right: Metropolitan Equador & Latin America Chrysostomos, Metropolitan of all Brazil Kyrillos, Vicar Bishop of Martyropolis Porfyrios, Vicar Bishop of Vithynia Cheruvim, Vicar Bishop of Campania Seraphim.
On his left: Metropolitan of  Tbilishi and all of Georgia, Metropolitan of Abhazia and Scontinsky Iofam, Vicar Bishop of Pamfylia Gabriel and Vicar Bishop of Myreon Kleopas.
In front of Him:
The representative of Ruling-Bishop of Lugdunum Jean, Archim. Amphiloque.
Absent: Metropolitan of Australia and all of Oceania Prokopios and Vicar Bishop of Paflagonos Daniel.


Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἀδελφοῖ, χαίρετε πάντοτε ἐν Κυρίῳ·

αὐτό εἶναι τό ἐπίσημον Ἱστολόγιον, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐλῶνος & Βοιωτίας, τῆς Κεφαλαίας Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας τῆς Ἱερᾶς Μητροπολιτικῆς Συνόδου Πατρώου Ἑορτολογίου, Γ.Ο.Χ. τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Εἰς αὐτήν, μπορεῖτε νά ἐνημερώνεστε γιά τά Μητροπολιτικά μας Νέα καί τήν Πατερική Ὀρθόδοξη δράση τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως, ἡ ὁποία ταυτίζεται μέ αὐτήν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου.


Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Αὐλῶνος & Βοιωτίας, ἱδρύθηκε ἐπισήμως τό ἔτος 2003, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Αὐλῶνος & Βοιωτίας κ.κ. ΑΓΓΕΛΟΥ, πρώτου Ἱεράρχου τῆς νεοσυσταθείσης καί νεοπαγείσης -τότε- Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐλῶνος & Βοιωτίας. Ἡ Μητρόπολις, ἀπετέλεσε τόν πυρήνα καί ἐξακολουθεῖ νά ἀποτελῆ τό κέντρο συντονισμοῦ καί ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπολιτικῆς Συνόδου Γ.Ο.Χ. τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (καθόσον, ἅπαντες οἱ Ἱεράρχαι της, στελεχώνουν καί ἀπαρτίζουν τήν Διαρκή Ἱερά Σύνοδο τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας).
Σκοπός της Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῶν θεσμικῶν ὀργάνων της (Ἱερᾶς Μητροπολιτικῆς Συνόδου καί Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐλῶνος & Βοιωτίας) εἶναι:
1.Ἡ διάδοσις τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Πίστεως, ὅπως αὐτή ἐκπηγάζει ἀπό τήν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν καί ὅπως αὐτή ὁριοθετήθηκε ὑπό τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων Ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Πέραν τούτων τῶν Κανονικῶς Παραδεδομένων, οὐδέν ἄλλο ἀναγνωρίζουμε ὡς στοιχεῖο τῆς Πίστεώς μας, οὔτε καί κηρύττουμε, οὔτε καί ἀποδεχόμεθα.
2.Ἡ προβολή τοῦ Λατρευτικοῦ Μεγαλείου τῆς Ἐκκλησίας μας μέσα ἀπό τήν μακραίωνα Λειτουργική Παράδοση, πού ἔχει σάν κέντρο της τό Μυστήριο τῶν Μυστηρίων, τήν Θείαν Εὐχαριστίαν.
3.Ἡ διακήρυξις, διά τοῦ σιωπηροῦ προσωπικοῦ βιώματος, τῶν Μοναχικῶν ἰδεωδῶν, ὅπως αὐτά ἐπί αἰῶνες ἐφαρμόστηκαν στά μεγάλα Μοναστικά Κέντρα καί δή τό Ἅγιον Ὄρος καί συνεχίζουν νά ἐφαρμόζονται ἀπαράλλακτα στά δικά μας Μοναστήρια.
4. Τό προφητικό κήρυγμα τῆς Μετανοίας πρός τούς ἐκτός Γνησίας Ὀρθοδόξου Πίστεως (ἄρα καί ἐκτός Ἐκκλησίας) εὑρισκομένους ἀδελφούς, ὡς καί ἡ ἐπιδίωξις τοῦ ἀτομικοῦ ἐξαγια-σμοῦ,  μέσῳ τοῦ ἀνελλιποῦς Μυστηριακοῦ Βίου, διά τά συνειδητά μέλη τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας καί τῆς Μιᾶς Πίστεως.
5. Τό σθεναρό ὁμολογιακό παρόν ἔναντι τῶν ἀνόμων μεθοδεύσεων τῶν Ἀντιχρίστων δυνάμεων τοῦ Σκότους, πού σκοποῦν εἰς τό "...πλανηθῆναι εἰ δυνατόν καί τούς ἐκλεκτούς...", χρησιμοποιώντας κυρίως τά τεχνολογικά σύγχρονα μέσα, στά πλαίσια τῆς Παγκοσμιο-ποιήσεως -μέ τήν συνδρομή τῆς Παναιρετικῆς Κινήσεως τοῦ ἀντιΘέου Οἰκουμενισμοῦ καί τῶν λοιπῶν ΝεοΕποχιτικῶν ἑσμῶν καί συνοθυλευμάτων.
6. Η ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΓΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ἤτοι τῶν τοπικῶν Συνόδων, εἰς τάς ὁποίας ἔνεκεν ἰδιαζόντων Διοικητικῶν συνθηκῶν, ἔχει μερισθεῖ ἡ Ἐκκλησία τῶν ΓΟΧ Ἑλλάδος, ἧς πολυποθήτου καί Χριστοποθήτου Ἑνώσεως, γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἀξιωθῆναι, ΑΜΗΝ!

Ἐκ τῆς Ἰερᾶς Μητροπόλεως

*******

Our Dearest Brothers in Christ, rejoice always in Christ!

This is the official Site of the Holy Metropolis of Avlona & Viotia, Head Metropolitan Eparchia, of the Holy Metropolitan Synod of Patristic Calendar, of the Genuine Orthodox Church of Greece.
In this you can get informed about our Metropolitan News as well as the Patristic Orthodox action of our Holy Metropolis.
The Holy Metropolis of Avlona & Viotia, was officially founded in 2003, by His Beatitude the Metropolitan of Avlona and Viotia mgr. ANGELOS, first Hierarch of the -then- newly founded Metropolis of Avlona & Viotia. This Metropolis, was and is the nucleus of the Holy Metropolitan Synod of Patristic Calendar GOC's of the Genuine Orthodox Church of Greece.
The Purposes of the Genuine Orthodox Church are:
1. The spread of the Genuine Orthodox Faith, as this comes from our Jesus Christ's One, Holy, Catholic and Apostolic Church and as this Faith has been described by the Holy Apostles and the Holy Seven Ecumenical Councils. Beyond those that have been preached to us by the Holy Fathers of the Church, nothing more is been believed or accepted or admitted by us.
2. The demonstration (world-widely if possible) of the Worshiping Majesty of our Church, through mainly the Mystery of Mysteries: the Holy Eucharistia.
3. The proclamation through our personal silent experience, of the Monastic ideals as they were experienced in the major Monastic Centers (especially Mount Athos) and continue to be experienced in all of our Monasteries.
4. The prophetical preaching of Repentance to the Heretics and those outside of the One Church, as well as the personal sanctification -through the Holy Mysteries- for those inside the One Church and the One Faith.
5. The activistic Homology (confession) against the plans of the Dark Powers, who wish to "misguide even the chosen ones" (as it is written in Apocalypse), by using the modern technology and with the assistance of the anti-theistic "Ecumenism" and the rest of the New Age "movements".
6. THE -MOSTLY DESIRED- UNIFICATION OF THE HEALTHY ORTHODOX POWERS, this is the local Synods, in which, due to some specific conditions, the GOC's Church is been divided. May Jesus Christ our Lord, make us worthy of this all-desired unification, AMEN!


The Holy Synod