ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ANNOUNCEMENTS


ΣΥΝΟΔΙΚΕΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
SYNODICAL 
ANNOUNCEMENTS - STATEMENTS - DECISIONSὈκτώβριος 2010
• Διά τῆς Συνοδικῆς Πράξεως, ὑπ' ἀρ. 10/2010, ἐγένετο δεκτή ἡ ἀπό 7/20 Σεπτεμβρίου 2010 Αἴτησις Προσχωρήσεως τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου κ. Χρυσοστόμου Σέλι Ἀλμέιντα. Ὁ ἐν λόγῳ Ἐπίσκοπος ἐγένετο δεκτός ὡς ἰσότιμον Συνοδικόν Μέλος, προαχθεῖς εἰς Μητροπολίτην (Συν. Πρᾶξις 79/2010) καί ἐγκατασταθεῖς εἰς τήν νεοσύστατον (Συν. Πρᾶξις 89/2010) Ἐπαρχιακήν Δικαιοδοσίαν τῆς ἡμετέρας Ἱερᾶς Συνόδου, Ἐκουαδόρ & Λατινικῆς Ἀμερικῆς.
October 2010
• According to the  nr 10/2010 Synodical Act, we accepted as an equal Synodical Member H.G. the Bishop Chrysostomos Celi Almeida. Further on, we elevated Him to the Metropolitan's Rank (S. Act 79/2010) and enducted Him to the newly founded (S. Act 89/2010)  Eparchial Juristiction of our Holy Synod's, of Equador and Latin America.

Νοέμβριος 2010
• Κατόπιν σχετικῆς Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ἀπό τίς τάξεις τοῦ ἡμετέρου Ἱεροῦ Κλήρου, ὁ ἱερέας Κύριλλος Βελίνωφ, ἐκ Βουλγαρίας. Ὡς ἐκ τούτου, ἐπ' οὐδενί δύναται νά ἐνεργῆ ἐξ ὀνόματος τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, ἤ τοῦ Προέδρου αὐτῆς.
November 2010
• Post relative taken Synodical Decision, we crossed off the Catalogs of our Holy Clergy presbyter Kyril Velinof. Thus, he in none case is allowed to act on behalf of our Holy Synod, or its' President.